Zarządzanie ryzykiem – szkolenie z zarządzania dla właścicieli firm, członków zarządu, kadry kierowniczej, pracowników działów ryzyka, audytorów wewnętrznych

0
545

Funkcjonujemy w świecie, który podlega nieustannym zmianom. Ich gwałtowność, zakres  i często nieprzewidywalny charakter to znamię naszych czasów: dynamiczna sytuacja geopolityczna, skoki walut, zmiany stóp procentowych, modyfikacje przepisów prawnych, zdarzenia losowe, a nawet zmiany klimatu sprawiają, że przedsiębiorstwa codziennie zmagają się z niepewnością i nietrwałością sytuacji, w jakiej działają. Funkcjonowanie w warunkach ryzyka to nieodłączny element systemu gospodarczego i działalności każdej firmy. Nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka, ale można je rozpoznawać i minimalizować. To, jak dana organizacja radzi sobie z  ryzykiem, może być kluczowym czynnikiem jej przetrwania i osiągania dobrych wyników.

Zarządzanie ryzykiem, szkolenie kluczowe dla strategii przedsiębiorstw

Ryzyko to niepewność wystąpienia niepożądanych zdarzeń oraz jego następstw. Takie zdarzenie może mieć zarówno wpływ pozytywny, jak i negatywny na realizację założonych celów. Zdarzenie negatywne wiąże się z możliwością poniesienia strat przez organizację, a więc traktowane jest jako zagrożenie. Zdarzenie pozytywne może przynieść efekt dużo lepszy od oczekiwanego i wtedy postrzegane jest jako szansa.

Pojęcie zarządzania ryzykiem można zdefiniować jako podejmowanie działań zmierzających do uzyskania przez organizację akceptowalnego poziomu ryzyka, czyli takiego, który pozwala na:

 • zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa działań operacyjnych podmiotu,
 • racjonalną realizację celów,
 • zapewnienie stabilnych wyników finansowych organizacji,
 • stworzenie i utrzymanie warunków sprzyjających jej dalszemu rozwojowi.

Istnieje wiele międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem, a do najpopularniejszych z nich należą:

 • międzynarodowa norma ISO 31000, opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną,
 • Standard FERMA opracowany przez Federację Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem,
 • COSO II, standard wykorzystywany do zarządzania ryzykiem korporacyjnym przygotowany przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Tradewaya,

Każdy z tych standardów zawiera jednak wspólne elementy. Poniższe kluczowe etapy tworzące proces zarządzania ryzykiem odnajdziemy w każdym z wyżej wymienionych modeli:

 • identyfikacja ryzyka,
 • ocena ryzyka,
 • postępowanie z ryzykiem,
 • monitorowanie ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem to proces ciągły, podlegający zmianom w czasie – wraz z zmieniającą się rzeczywistością (np. sytuacją na rynku). Najczęściej nie jest bowiem możliwe zastosowanie uniwersalnego schematu postępowania z ryzykiem i ogólnych procedur, które będą odpowiednie dla każdej sytuacji i zdarzenia, i na każdym etapie.

Zagadnienie zarządzania ryzykiem jest na tyle istotne oraz złożone, że wiele organizacji słusznie dostrzega potrzebę rzetelnego przeszkolenia pracowników zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w organizacji.

Potencjalne korzyści z przeszkolenia pracowników oraz wdrożenia i utrzymania w organizacji wydajnego procesu zarządzania ryzykiem są nieocenione:

 • podniesienie kwalifikacji personelu między innymi o:
 • zdobycie umiejętności rozpoznawania, analizy i oceny ryzyka,
 • udoskonalenie umiejętności interpretacji danych i planowania sposobów przeciwdziałania ryzyku,
 • poszerzenie wiedzy na temat metod statystycznych i instrumentów finansowych koniecznych do kontroli ryzyka;
 • optymalizacja poziomu wykorzystania zasobów;
 • minimalizacja ryzyka i przeciwdziałanie stratom;
 • wykształcenie elastycznego podejścia do zmian;
 • zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów;
 • udoskonalenie skuteczności zarządzania;
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej;
 • zapewnienie stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa.

Szkolenia: zarządzanie ryzykiem – przygotowani na przyszłość!

Kurs zarządzania ryzykiem przede wszystkim przekazuje wiedzę co do metod i sposobów zarządzania ryzykiem zewnętrznym i wewnętrznym, wpisanym w  działalność przedsiębiorstwa czy też organizacji.

Szkolenia „zarządzanie ryzykiem” obejmują między innymi takie tematy, jak:

 • główne czynniki ryzyka,
 • rodzaje ryzyka i różne standardy zarządzania ryzykiem,
 • proces zarządzania ryzykiem i jego etapy,
 • techniki identyfikacji ryzyka, czyli sposoby wykrywania istniejących ryzyk,
 • analiza i ocena ryzyka, czyli jak oszacować prawdopodobieństwo oraz potencjalne skutki wystąpienia niepożądanych zdarzeń,
 • możliwe strategie postępowania z ryzykiem i wybór adekwatnej metody zarządzania,
 • monitorowanie, czyli ocena efektywności wybranej metody i działania prewencyjne.

Dowiedz się więcej tutaj:

https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/zarzadzanie-ryzykiem,5

Szkolenia z zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie są na ogół kierowane do:

 • właścicieli firm,
 • członków zarządu,
 • kadry kierowniczej,
 • menedżerów ryzyka,
 • audytorów wewnętrznych,
 • osób pracujących w obszarze związanym z zarządzaniem ryzykiem.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here