Ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy?

0
1953

Podobnie jak w czasach szkolnych świadectwo potwierdzało zakończenie kolejnego etapu nauki, tak również świadectwo pracy dokumentuje koniec współpracy z danym pracodawcą. Po otrzymaniu świadectwa były pracownik wkracza w nowy etap – przechodzi na emeryturę, zaczyna pracę w innej firmie lub rejestruje się jako bezrobotny. Ale czy ten dokument rzeczywiście jest taki ważny? Czy firma musi go wystawić? I jeśli tak, to ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy?

Kto otrzymuje świadectwo pracy?

Świadectwo pracy musi obligatoryjnie otrzymać każdy pracownik po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Nie ma znaczenia, w jakim trybie doszło do ustania stosunku pracy – świadectwo musi otrzymać nawet pracownik, który dopuścił się poważnego zaniedbania lub naruszenia dobra pracodawcy, np. porzucenia pracy. Nawet rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym nie zwalnia firmy z wystawienia świadectwa pracy.

Do czego jest potrzebne świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to najważniejszy dokument potwierdzający współpracę pracodawcy z pracownikiem. Informuje m.in. o okresie zatrudnienia (od-do), wymiarze czasu pracy (pełny etat, pół etatu, itp.), stanowisku pracownika, trybie ustania stosunku pracy, wykorzystanych urlopach (wypoczynkowym, bezpłatnym, wychowawczym, rodzicielskim, itp.), czasie przebywania na zwolnieniu chorobowym, pracy w szkodliwych warunkach.

Wymienione informacje pomogą pracownikowi na dalszym etapie kariery. Przykładowo, na podstawie wydanego świadectwa pracy pracownik może rozliczyć się z byłym pracodawcą za niewykorzystany urlop albo ustalić wymiar przysługującego mu urlopu w nowym miejscu pracy. Dokument będzie również niezbędny przy zmaganiach z ZUS-em, a konkretnie podczas ustalania stażu ubezpieczenia czy prawa do renty/emerytury. O świadectwo pracy wydane przez pracodawcę zapyta również urzędnik urzędu pracy, o ile były pracownik zechce wpisać się do rejestru bezrobotnych i pobierać zasiłek.

Ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy?

Zgodnie z przepisami pracodawca wydaje świadectwo pracy w tym samym dniu, w którym doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Może je przekazać bezpośrednio pracownikowi lub osobie upoważnionej przez pracownika. Jeśli nie jest to możliwe (np. doszło do porzucenia pracy), dokument można wysłać listem poleconym lub doręczyć osobiście. W tym przypadku termin dostarczenia świadectwa pracy wynosi 7 dni liczonych od dnia rozwiązania stosunku pracy.

Wydanie świadectwa pracy – ważne informacje

Już wiesz, ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy pracownikowi, który opuszcza firmę. Ale co w sytuacji, gdy po ustaniu poprzedniej umowy o pracę pracodawca podpisuje z podwładnym kolejną umowę? Jeśli pomiędzy nawiązaniem następnej umowy a rozwiązaniem poprzedniej nie ma przerwy, pracodawca nie musi wystawiać świadectwa pracy. Pracownik może wprawdzie zażądać wydania dokumentu, jednak musi to zrobić najpóźniej w przeddzień rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Niestety nie wszyscy wiedzą, ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy. Jeśli dokument nie zostanie wydany niezwłocznie (tj. w dniu ustania stosunku pracy), pracownik może wystąpić o odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy – wysokość kwoty nie może przekraczać równowartości 6-tygodniowego wynagrodzenia.

Zdarza się, że pracodawca zamieści w świadectwie pracy niekompletne lub błędne informacje – w tej sytuacji pracownik może do 7 dni od otrzymania dokumentu zażądać sprostowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here