Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

0
2212

Udało Ci się znaleźć lepiej płatną i bardziej rozwojową pracę? Gratulacje! Spędzanie całego życia na kiepskim stanowisku, które nie zaspokaja aspiracji zawodowych, to frustrujący scenariusz. Jednak zanim raz na zawsze pożegnasz się z kiepską pensją i niezbyt lubianym szefem, musisz dopełnić niezbędnych formalności. Sprawdź zatem, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, by nie wywoływać niepotrzebnych konfliktów.

Na czym polega rozwiązanie stosunku pracy?

Osoby pracujące na umowę zlecenie mogą zostać zwolnione właściwie z dnia na dzień. Przywilej okresu ochronnego dotyczy jedynie etatowców, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W tym przypadku rozwiązanie kontraktu może nastąpić w jednym z trzech trybów:

 1. za wypowiedzeniem (z uwzględnieniem przysługującego okresu wypowiedzenia);
 2. bez wypowiedzenia;
 3. na mocy porozumienia stron.

Choć pismo o zakończeniu współpracy może wystosować także pracodawca (co ma miejsce nader często), również pracownik ma prawo do przedterminowego rozwiązania umowy. Jak napisać wypowiedzenie z pozycji podwładnego?

Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia to czas, który upłynie od momentu złożenia wypowiedzenia do faktycznego rozwiązania umowy. Dzięki zastosowaniu tego terminu pracownik ma czas na uporządkowanie swojego stanowiska pracy i nierozwiązanych spraw służbowych, a pracodawca może znaleźć tymczasowe zastępstwo lub wdrożyć nowego pracownika. Długość okresu wypowiedzenia jest regulowana przepisami i wynika z warunków umowy o pracę, która podlega rozwiązaniu. I tak:

Pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny przysługuje:

 • trzydniowy okresu wypowiedzenia, jeśli umowa została zawarta na czas do 2 tygodni
 • tygodniowy okres wypowiedzenia, jeśli umowa została zawarta na czas powyżej 2 tygodni
 • dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jeśli umowa została zawarta na 3 miesiące

Pracownikowi zatrudnionemu na czas określony lub nieokreślony przysługuje:

 • dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jeśli pracował u danego pracodawcy poniżej 6 miesięcy
 • miesięczny okres wypowiedzenia, jeśli pracował powyżej 6 miesięcy
 • trzymiesięczny okres wypowiedzenia, jeśli pracował minimum 3 lata

Chcesz napisać wypowiedzenie umowy o pracę w konkretnym terminie? Pamiętaj, że czas przebywania na wypowiedzeniu wlicza się do okresu zatrudnienia, na podstawie którego wyliczany jest okres wypowiedzenia. Weź również pod uwagę następujące zasady:

 1. pojęcie „dni robocze”, jak i cały tydzień obejmuje również soboty oraz dni, w które pracownik normalnie nie pracuje (wyłączając niedziele i święta)
 2. okres wypowiedzenia wynoszący 1 lub 2 tygodnie rozpoczyna bieg od pierwszej niedzieli następującej po złożeniu wypowiedzenia i trwa do soboty
 3. okres wypowiedzenia wynoszący 1 lub 3 miesiące rozpoczyna swój bieg od pierwszego dnia nowego miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia i trwa do ostatniego dnia miesiąca

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę z okresem wypowiedzenia?

Najpierw oblicz czas zatrudnienia u danego pracodawcy – w tym celu wystarczy sprawdzić, kiedy dokładnie doszło do podpisania aktualnej umowy.  Po wyliczeniu przysługującego Ci okresu wypowiedzenia (według powyższych wskazówek), zredagowanie pisma rozwiązującego umowę nie powinno przysporzyć Ci problemu.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

W prawym górnym rogu kartki wpisz miejscowość i datę, po lewej stronie umieść swoje dane (imię i nazwisko, adres). Poniżej po prawej stronie zaadresuj pismo, podając nazwę i adres pracodawcy, w dużych firmach wystarczy dopisek „Dział Personalny” lub  „Dział Kadr”. W nagłówku wpisz: „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”.

W treści pisma zawrzyj informacje dotyczące bieżącej umowy o pracę: datę zawarcia i rodzaj (na czas próbny, określony, nieokreślony). Podaj dane stron umowy (swoje i firmy), po czym koniecznie zaznacz, że wypowiadasz umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (wpisz długość tego okresu). Na końcu umieść grzecznościową formułkę, datę i podpis.

Jak napisać wypowiedzenie bez okresu wypowiedzenia?

W wyjątkowych sytuacjach „okres ochronny” przestaje obowiązywać i pracownik może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Dzieje się tak w przypadku  poważnego naruszenia praw pracownika przez pracodawcę oraz na mocy orzeczenia lekarskiego, w którym stwierdzono pogorszenie stanu zdrowia pracownika wskutek wykonywanej pracy.

Jak napisać wypowiedzenie umowy  o pracę bez uwzględnienia okresu wypowiedzenia? Otóż musisz podać przyczynę przedterminowego rozwiązania umowy wraz ze wskazaniem konkretnego przepisu w Kodeksie pracy (jeśli takowy istnieje). Jeśli wypowiedzenie następuje z przyczyn zdrowotnych, dołącz orzeczenie lekarskie. W obu przypadkach nie musisz czekać na zgodę pracodawcy, jednak warto uzyskać potwierdzenie dostarczenia pisma.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

To najprostsze rozwiązanie, jednak nie każdy pracodawca zechce „pójść na rękę”. Tym razem nie musisz uzasadnić swojej decyzji ani wskazywać okresu wypowiedzenia. Ustanie stosunku  pracy następuje w dniu wskazanym w piśmie – możesz samodzielnie zaproponować konkretną datę lub uzgodnić termin z pracodawcą. Choć wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron zakłada kompromis pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, warto zabezpieczyć się na wypadek konfliktu – przygotuj dwa egzemplarze umowy (jeden dla szefa i drugi dla siebie) i poproś o podpisy na obu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here